โรงเรียนในสังกัด

190 โรงเรียน

More info

จำนวนนักเรียน

27,920 คน

More info

ครูและบุคลากร

2,227 คน

More info

จนท.สำนักงาน

73 คน

More info

สถิติข้อมูลนักเรียนนักเรียนย้อนหลัง 15 ปี (พ.ศ.2548 - พ.ศ.2562)


ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูลนักเรียนแยกตามการเปิดสอน (10 มิถุนายน 2562)

ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด

ข้อมูลโรงเรียนแยกตามที่เปิดสอน